เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
– ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงิน วัน/เดือน/ปี
ที่ทำสัญญารับทุน
1ชีวสังเคราะห์ของอนุภาคโลหะนาโนโดยราและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรีย์ก่อโรคพืช
หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ 50%
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล 40%
อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ 10%
230,000 บาท17 เม.ย.2563
2การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการประเมินผลของวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อเจริญเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.)หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ 50%
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล 40%
อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ 10%
200,000 บาท 17 เม.ย.2563
รวมเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน430,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *