ผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่อง ชื่อการประชุม/วารสาร วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่
1 อาจารย์มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล เครื่องให้อาหารปลาควบคุมอุปกรณ์ไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนโดยระบบ IoT การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค.64
2 อาจารย์ยุติ ฉัตรวรานนท์ การพยากรณ์ฝุ่นโดยวิธีพยากรณ์เชิงปริมาณ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค.64
3 อาจารย์ ดร.ประภาพร ธนกิตติเกษม

กรรมในนวนิยายเรื่องขอจำจนวันตายของรพีพร

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  (ม.ค.-เม.ย. 64)
หน้า 62-73
4 อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ การเปรียบเทียบประสิทธิผลการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ระหว่างภาษาโปรแกรมเชิงทัศน์ของเครื่องมือพัฒนาเกมที่ใช้ผ่านโปรแกรมอันเรียลเอนจินและภาษาจาวาที่ใช้ผ่านโปรแกรมอีคลิปส์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.64)
หน้า 63-72
5 อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ การเปรียบเทียบวิธีการสืบค้นข้อความภาษาไทยระหว่างเทคนิคการหาความคล้ายคลึงเชิงความหมายด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและเทคนิคการค้นหาด้วยภาษาแบบสอบถามข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 39 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.64)
หน้า 539-550
6 อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี ResearchGate: สื่อสังคมวิชาการออนไลน์ วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (T.L.A. Bulletin) ปีที่ 65 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.64)
หน้า 99-117
7 ผศ.ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ เจตคติต่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (พ.ค.64)
หน้า 908-923
8 อาจารย์ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.64)
หน้า 223-236

ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่อง ชื่อการประชุม/วารสาร วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่
1 Sinpan, N., Sasithong, P., Penpinum, C., Wuttisittikulkii,, L., Poomrittigul, S. 3D Simulation for train Motion of Bangkok Transit System 2021 36th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC) 2021
2 Soisang, S., Poomrittigul, S. New Textural Features for Handwritten Signature Image Verification 2021 7th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology, ICEAST 2021
3 S. Luangcharoenlarp and A. Changjan The modification of dry season cropping pattern with the maximum net income possibility in Lam Pao operation and maintenance project, Kalasin province IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science Vol.775
2021
4 S. Luangcharoenlarp and A. Changjan Relationship between the water storage and cultivated area in the dry season in Lam Pao Operation and Maintenance Project IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science Vol.775
2021
5 Klomklang, U., Kulsirilak, N., Intaravicha, N., Supakata, N. Vemicompost from chula zero waste cup and rain tree (SamaneaSamman) leaves Engineering Journal Vol.25 No.4, Apr 30, 2021
pp.1-10
6 Eisenbeck, N., Carreno, D.F., Wong, P.T.P, Hicks, J.A., Garcia, A.M.R., Puga, J.L., Greville, J., Testoni, I., Biancalani, G., Lopez, A.C.C., Villareal, S., Enea, V., Schulz-Quach, C., Jansen, J., Sanchez-Ruiz, M., Yildirim, M., Arslan, G., Cruz, J.F.A., Sofia, R.M., Ferreira, M.J., Ashraf, F., Wasowicz, G., Shalaby, S.M., Amer, R.A., Yousfi, H., Chukwuorji, J.C., Guerra, V.M., Singh, S., Heintzelman, S., Hutapea, B., Bejaoui, B., Dash, A., Schlosser, K.K., Anniko, M.K., Rossa, M., Wongcharee, H., Avsec, A., Kocjan, G.Z., Kavcic, T., Leontiev, D.A., Taranenko, O., Rasskazova, E., Maher, E., and Garcia-Montes, J.M. An International Study on psychological coping during COVID-19 Towards a meaning-centered coping style International Journal of Clinical and Healty Psychology Vol.22 Issue 1 (January-April 2022)
7 Sunthornwat, R., Areepong, Y. Forecasting cyclical and non-cyclical stock prices on the stock exchange of Thailand Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences Vol.17 No.5 (Sep. – Oct. 2021) pp.550-565
8 Sunthornwat, R., Sookkhee, S. Delay time parameter and its confidence interval of predictive time series of covid-19 outbreak between the first and the second wave Journal of Mathematical and Fundamental Sciences Vol. 53 No.22 (2021) pp.306-323
9 Yupaporn, A. Rapin, S. EWMA control chart based on its first hitting time and coronavirus alert levels for monitoring symmetric COVID-19 cases
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2021
10 Areepong, Y., Sunthornwat, R. Estimation of the number of cumulative COVID-19 cases by day in Thailand based on a flattened curve policy
Walailak Journao of Science and Technology 2021
11 Sunthornwat, R., Areepong, Y. Reproduction number, discrete forecasting model, and chaos analytics for Coronavirus Disease 2019 outbreak in India, Bangladesh, and Myanmar Biostatistics and Epidemiology 2021
12 Sunthornwat, R., Areepong, Y. Predictive models for the number of cumulative cases for spreading coronavirus disease 2019 in the world Engineering and Applied Science Research 2021
13 Areepong, Y., Sunthornwat, R. Controlling the Velocity and Kinetic Energy of an Ideal Gas: An Ewma Contro Chart and its Average Run Length Walailak Journal of Science and Technology 2021
14 Sunthornwat, R., Areepong, Y. Predictive Model for the Total Daily Covid-19 Cases with Herd Immunity Policy Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *