คณะวิศวกรรมศาสตร์

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.20)
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
0.20.1การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการอุณหภูมิด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมพิษณุ ศรีธงชัย, ทศพร พรหมสิทธ์, กรณภว์ กนกลภัสกุล, สุรัตติกาล สุวรรณพรหมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11
หน้า 519-522
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0.20.2ต้นแบบบ้านพลังงานอัจฉริยะ “ปทุมวัน”กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด, ทองเพียร พรมบุตร, รัฐพงษ์ ขำไชโย, ประสิทธิ์ นางทิน, ไพฑูรย์ วรรณสูตร, ศราวุฒิ อนันต์การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11
หน้า 375-378
วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
0.20.3การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดโดยวิธีการอนุรักษ์และแบ่งปันพลังงานธนานันต์ ชูแสง, วินัย จันทร์สุข, ประสิทธิ์ นางทินการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11
หน้า 379-382
วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
0.20.4การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดโดยวิธีการพยากรณ์โหลดล่วงหน้าอาวุธ เครือเขื่อนเพชร, ประสิทธิ์ นางทินการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11
หน้า 450-453
วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
0.20.5การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการล้มในห้องน้ำผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์สิริศร มิตรานนท์, ปรีดา สุดาจันทร์, กฤษณ์ มาลาวงษ์, ประพจน์ จีระสกุลพร, บุญเรือง วังศิลาบัตร, เสกสรร ไชยจิตต์, ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11
หน้า 527-530
วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
0.20.6การลดของเสียในการะบวนการปั๊มขึ้นรูป ของโรงงานผลิตพลาสติกและโฟมสาวิตรี พิบูลศิลป์, สุรงค์กร เพชรรักษ์, และอดิศักดิ์ นาวเหนียวการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ค่าน้ำหนัก 0.40)
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
0.40.1Mechanical Properties Analysis of
Gelatin/Carboxymethylcellulose Scaffolds
F. Wiwatwongwana and S. ChaijitInternational Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing (IJMMM) Vol.7,No.3
Pages 138-143
June 2019
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ำหนัก 0.60)
ลำดับชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
0.60.1อิทธิพลของขนาดพื้นที่สัมผัสขอบคมตัดเม็ดมีด CBN ที่มีผลต่อความหยาบผิว
ในการกลึงเหล็ก AISI 1050
มนัส ศรีสวัสดิ์,* เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และ อรรถกร จันทร์ชนะวารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
หน้า 1 – 12
0.60.2การสกัดและกลไกการถ่ายโอนมวลของไอออนกรดแลคติกผ่านเยือแผ่นเหลวแบบไอออนิก
ทีพยุงด้วยเส้นใยกลวง
ฑรรชนก ประภาสวัสดิ* พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ พัชริดา แปลงไร่ และ พรหมมาศ โรจน์วีระพันธ์วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม – เมษายน 2562
หน้า 39 -58
0.60.3การออกแบบและสร้างตัวเก็บประจุแรงสูงขนาด 200 กิโลโวลต์บุญชู สมบุญเพ็ญ* และ ปิยะภัทร พ่วงศรีวารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม – เมษายน 2562
หน้า
0.60.4การประยุกต์ใช้อนุภาคของขนาดนาโนเมตในการตรวจวัดเชิงสีปวีณา เดือนฉายวารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กันยายน – ธันวาคม 2562
หน้า 34-50
0.60.5การปรับปรุงกระบวนการผลิตพัดลมโดยประยุกต์ใช้เทคนิคคลีน ซิกซ์ ซิกมาฤทธิชัย สังฆทิพย์, มนัส ศรีสวัสดิ์, ก่อสุชน ศาตะโยธิน, วัฒนชัย ประสงค์ วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กันยายน – ธันวาคม 2562
หน้า 14-24
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ำหนัก 0.80)
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
0.80.1เทคนิคการเติมสารทำความเย็นด้วยวิธีการอัดไอสำหรับท่อความร้อน ธนาพล สุขชนะ, วีนัส ทัดเนียม* วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2562
หน้า 93 – 102
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ค่าน้ำหนัก 1.00)
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1.00.1In Vitro Degradation of Gelatin/Carboxymethylcellulose Scaffolds for Skin Tissue RegenerationFasai Wiwatwongwana*, Prayoon SurinChemical Engineering Transactions VOL. 74
p.1555-1560
2019
1.00.2Biogas Production of Co-digestion from Beverage Industry
Waste and Organic Fertilizer Raw Material
Fasai Wiwatwongwana, Vitchuta Toomthong, Supawat Vivanpatarakij,*Chemical Engineering Transactions VOL. 74
Pages 31-36
2019
1.00.3 Synthetic CaO-based sorbent for high-temperature CO2 capture in sorption-enhanced hydrogen production Piya Pecharaumporn, Suwimol Wongsakulphasatch, Thongchai Clinrun, Atthaphon Maneedaeng, Zukafli Hassan, Suttichai AssabumrungratInternational Journal of Hydrogen Energy Vol.44 Issue 37, August 2019
Pages 20663-20667
2019
1.00.4Characterization of gelatin/cmc scaffold fabricated by using salt
leaching technique
Yuttadet Morpara *, Fasai WiwatwongwanaMaterials Science Forum Vol.962
Pages 129-136
2019
1.00.5Modeling, analysis and effective improvement of aluminum
bowl embossing process through robot simulation tools
Khongsak Srasrisom*, Pramot Srinoi
, Seksan Chaijit
, Fasai Wiwatwongwana
Procedia Manufacturing Vol.30
Pages 443-450
2019
1.00.6Study on factors which make CBN insert can turn S45C steel have surface roughness less than RA 0.4Manus Sriswat, Kittipong Kimapong, Atthakorn Chanchana *Key Engineering Materials Vol.805
Pages 3-7
2019
1.00.7Development of Long Rail Dynamic Wireless Power
Transfer for Battery-Free Mobile Robot
Anyapo, C.ICPE 2019 – ECCE Asia – 10th International Conference on
Power Electronics – ECCE Asia
2019
1.00.8Realization of a Carrier-based Discontinuous SVPWM Technique
for Two-Phase Four-Leg Voltage Source Inverter
Kaset MUANGTHONG, Chakrapong CHARUMITPrzeglad Elektrotechniczny, 8/2019
Pages 108-114
2019
1.00.9Combination of GLCM and KNN
classification for chicken embryo
development recognition
Wisit Lumchanow, Sakol Udomsiri ECTI DAMT-NCON 2019 – 4th International Conference on Digital Arts, Media and
Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics,
Computer and Telecommunications Engineering
2019
1.00.10Optimization parameters of WC-12Co HVOF sprayed coatings on SUS
400 stainless steel
Thermsuk, S., Surin, P.Procedia Manufactur ing Vol.30
Pages 506-513
2019
1.00.11Synthetic CaO-based sorbent for high-temperature CO2 capture in sorption-enhanced hydrogen productionPiya Pecharaumporn, Suwimol Wongsakulphasatch, Thongchai Glinrun, Atthaphon Maneedaeng, Zulkafli Hassan, Suttichai AssabumrungratInternational Journal
of Hydrogen Energy, Vol. 44, Issue 37

Pages 20663-20677
August, 2019

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *