ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งห

Read more

เปิดรับฟังความคิดเห็นการยกร่าง ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าด้วย การบริหารงานวิจัย ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าด้วย การบริหารงานบริการวิชาการ

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิกการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิ

Read more