ขอเชิญเข้าร่วมงาน “สัมมนาเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนปทุมวัน สู่องค์กรนวัตกรรม” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

poster

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “สัมมนาเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนปทุมวัน สู่องค์กรนวัตกรรม” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ในวันเสาร์ที่ 20 และ วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 • ร่วมเสวนา มุมมองการขับเคลื่อนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิศววัฒน์

 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อการทำวิจัย”
  • โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบควบคุมแบบชาญฉลาด”
  • โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “HIGH-POWER CONVERTERS”
  • โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ LabView เพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino”
  • โดย อาจารย์ยงยุทธ พัฒนพงศ์
 • ชมการแสดงผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย

No comments.

Leave a Reply