แนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุญปิยะทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักวิจัยและบริการวิชาการจัดประชุมแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

https://www.youtube.com/watch?v=SCasIL66yD8&t=2s

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 2 เมษายน

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานเสวนา “ทิศทางและความต้องการบุคลากรในการซ่อมบำรุงอากาศยาน”

งานเสวนา “ทิศทางและความต้องการบุคลากรในการซ่อมบำรุงอากาศยาน” วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมพระสวัสดิ์วัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

"📢บทบาท Funding agency

การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

https://www.youtube.com/watch?v=SCasIL66yD8&t=2s

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมทำ MOU กับบริษัท SMC (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมทำ MOU กับบริษัท SMC (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการประชาพิจารณ์ขับขี่ปลอดภัย

โครงประชาพิจารณ์ขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ประชุมบุคลากรประจำเดือนสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักวิจัยและบริการ ประชุมประจำเดือนของบุคลากร

ภาพผู้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2

เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 ให้ความสนใจอย่างมาก

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท SMC

งานเสวนา "ทิศทางและความต้องการบุคลากรในการซ่อมบำรุงอากาศยาน"

โครงการของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ