นักวิจัย : ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์

ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์
ชื่อ-นามสกุลดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์
วัน-เดือน-ปี เกิด15 กุมภาพันธ์ 2525
ที่อยู่ 51 ซอยศุภวรรณ 1 ถนนเลียบคลองฯ ฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองเเขม กรุงเทพฯ 10160
ที่ทำงานสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โทรศัพท์0-2104-9099 ต่อ 3070, 086-633-8930
E-mail[email protected]
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) /ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(ได้รับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย)
พ.ศ. 2549วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญMass and heat transfer separation technology, Liquid membrane
process and technology
งานวิจัยที่สนใจRenewable and sustainable energy, Clean technology
ประสบการณ์ทำงาน
พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
และ สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มกราคม 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มีนาคม – ธันวาคม 2558 วิศวกรโครงการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พวอ.-สกว.)
พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 อาจารย์พิเศษ “วิชาเคมีเพื่อการสอบเอนทรานซ์” ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนรุ่งอรุณ
วารสารระดับนานาชาติ
1. Prakorn Ramakul, Tachanok Prapasawad, Ura Pancharoen and Weerawat Pattaveekongka, Separation of radioactive metal ions by hollow fiber-supported liquid membrane and permeability analysis, Journal of the Chinese Institute of ChemicalEngineers, 38 (2007) 489–494. (Impact Factor = 3.849)
2. Tatchanok Prapasawat, Prakorn Ramakul, Chairit Satayaprasert, Ura Pancharoen and Anchaleeporn W. Lothongkum, Separation of As(III) and As(V) by hollow fiber supported liquid membrane based on the mass transfer theory, Korean Journal of Chemical Engineering, 25 (2008) 158–163. (Impact Factor = 2.199)
3. Prakorn Ramakul, Tossaporn Supajaroon, Tatchanok Prapasawat, Ura Pancharoen and Anchaleeporn W. Lothongkum, Synergistic separation of yttrium ions in lanthanide series from rare earths mixture via hollow fiber supported liquid membrane, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 15 (2009) 224–228. (Impact Factor = 2.23)
4. Sira Suren, Thidarat Wongsawa, Ura Pancharoena, Tatchanok Prapasawat and Anchaleeporn Waritswat Lothongkum, Uphill transport and mathematical model of Pb(II) from dilute synthetic lead-containing solutions across hollow fiber supported liquid membrane, Chemical Engineering Journal, 191 (2012) 503–511. (Impact Factor =3.85)
5. Tatchanok Prapasawat, Anchaleeporn Waritswat Lothongkum and Ura Pancharoen, Modelling and experimental validation of enantioseparation of racemic phenylalanine via a hollow fibre-supported liquid membrane, Chemical Papers, 68 (2014) 180–189. (Impact Factor = 1.468)
6. Tatchanok Prapasawat, Milan Hronec, Magdaléna Štolcová, Anchaleeporn Waritswat Lothongkum and Ura Pancharoen, Thermodynamic models for determination of the solubility of 2,5-bis(2-furylmethylidene)cyclopentan-1-one in different solvents attemperatures ranging from 308.15 to 403.15 K, Fluid Phase Equilibria, 367 (2014) 57–62. (Impact Factor = 2.33)
7. Thidarat Wongsawa, Tanakon Koonsang, Naphaphan Kunthakudee, Tatchanok Prapasawat, Kreangkrai Maneeintr and Ura Pancharoen, The experimental investigations on viscosity, surface tension, interfacial tension and solubility of the binary and ternary systems for tributyl phosphate (TBP) extractant in various organic solvents with water: thermodynamic NRTL model and molecular interaction approach, Journal of Molecular Liquids, 1 (2018) 229–237. (Impact Factor = 4.513)
กิจกรรม
1คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2559 – 2561 ในนามของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2Attended Seminar in Topic “ Project engineer, The knowledge of external audits of process safety managements. (PSM): Regulation – OSHA 29 CFR 1910.119”, by Council of Engineers, Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry (TIChE),The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage (EIT), and Officers Association and Industrial Estate Authority of Thailand, 26 Febuary 2016, Wor.Sor.Tor. Building, Bangkok, Thailand.
3Attended Seminar in Topic “Guidelines of practices for young engineers and process safety management (PSM): Regulation – OSHA 29 CFR 1910.119”, by Council of Engineers, Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry (TIChE), The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage (EIT), Building Safety Inspectors and Officers Association and Industrial Estate Authority of Thailand, 17 July 2015, Wor.Sor.Tor. Building, Bangkok, Thailand.
4Attended Seminar in Topic “Waste to Energy: Towards Green Society Achievement” by Bangkok Business with Bangchak Petroleum Public Company Ltd (Thailand), 27 August 2014, Ballroom Landmark Bangkok.
5Attended Conference in 17th Kyoto University Southeast Asia Forum 2015 “Thailand Energy Solution: Energy from Household and Agriculture” by Kyoto University and Kyoto Union Club (KUC), supported by Thai-Nichi Institute of Technology, 7 February 2014, Twin Tower Hotel, Bangkok, Thailand.
6Staff for 70th Anniversary of The Engineering Institute of Thailand under H.M. the King’s Patronage (EIT), 30 November 2013, Wor.Sor.Tor. Building, Bangkok, Thailand.
7Staff for National Engineering Conference & Thailand Engineering Expo 2013, 14 – 17 November 2013, IMPACT Muang Thong Thani,
8Study and research about the solubilities of of 2, 5-bis(2-furylmethylidene) cyclopentan-1-one in different solvents and varied temperatures, Department of Organic Technology, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237 Bratislava, Slovak Republic, March – September 2013.
9Staff for “The Project: Study of Efficiency of Groundwater Use in Industry for Development and Conservation of Groundwater in the Groundwater Zone Crisis, Case Study: Textile Industry, Chemical Industry, Metallurgy Industry, Food and Beverage Industry,on behalf of Department of Groundwater Resources, Ministry of Natural Resources and Environment, and King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, March–August, 2012.
10Staff for TRF-MAG Conference VI under Thailand Research Fund (TRF), April 2012, Jomthein Plam Beach Resort Hotel Pattaya, Pattaya.
11Attended Seminar in Topic “Workshop on Jatropha Bio-Diesel-Fuel and Its Utilization Technology” 26 March 2012. Century Hotel, Bangkok, Thailand.
12Staff for TRF-MAG Conference V under Thailand Research Fund (TRF), April 2011, Jomthein Plam Beach Resort Hotel Pattaya, Pattaya.
13Attended Seminar in Topic “The Petrochemical Business in the Era of Environmental Awareness” Engineering 2011: Energy Saving – Construction ’11. The National Engineering Conference and Thailand Energy Saving & Construction ExpositionNational. 24-26 March 2011, BITEC Bangkok, Thailand.
14Attended Seminar in Topic “Petroleum Refining Technology and Environment” by Board of Chemical Engineering, Council of Engineers. 13 December 2010.
15Staff for TRF-MAG Conference IV under Thailand Research Fund (TRF), March 2010, Jomthein Plam Beach Resort Hotel Pattaya, Pattaya.