นักวิจัย : ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์

  • ชื่อ-นามสกุล          ดร.ฑรรชนก  ประภาสวัสดิ์

  • ตำแหน่ง                อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรและสิ่งแวดล้อม

  • สังกัด                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

  • โทรศัพท์               02-104-9099 ต่อ 3070

  • E-mail                   p.tatchsnok@gmail.com

  • ความเชี่ยวชาญ     Mass and heat transfer separation technology, Liquid membrane process and Separation technology

  • งานวิจัยที่สนใจ     Renewable and sustainable energy, Clean technology