6.กลุ่มวิจัยด้าน Environment and Treatment Technology, Bio-Technolo

คำอธิบาย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ/การสังเคราะห์/การผลิต/การพัฒนาและการปรับปรุง/ การทดสอบ/การวิเคราะห์/การประยุกต์ใช้กระบวนการ/เทคโนโลยีเพื่อการบำบัดมลพิษทั้งทางดิน น้ำ อากาศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ/การผลิต/การพัฒนาและการปรับปรุง/การทดสอบ/การวิเคราะห์/ การประยุกต์ใช้กระบวนการ/เทคโนโลยีชีวภาพหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับรายชื่อหน่วยงาน
1ผศ.ดร.ธนวัช สุจริตวรกุลวท.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2อาจารย์วีนัส ทัดเนียมวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3ผศ.ดร.เพียงพิศ กลิ่นหรั่นวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
4ผศ.ดร.ณัฐญา คุ้มทรัพย์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
5อาจารย์ ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
6อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
7อาจารย์ปวีณา เดือนฉายวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม