5.กลุ่มวิจัยด้าน Power Energy, Renewable Energy, Energy Saving

คำอธิบาย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ/การผลิต/การพัฒนา/การทดสอบ/การประยุกต์ใช้กระบวนการ/ระบบ/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับรายชื่อหน่วยงาน
1อาจารย์กัญจนา สุขเสริมวท.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2ผศ.ดร.ปิยะมาศ ไชยนอกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
3รศ.ดร.บุญเรือง วังศิลาบัติวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
4อาจารย์วีนัส ทัดเนียมวศ.วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5ผศ.ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุลวศ.วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6อาจารย์สุรชัย จึงจตุพรชัยวศ.วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7อาจารย์ฉัตรชัย เปล่งสะอาดวศ.วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
8อาจารย์วิริยะ บริสุทธิ์วศ.วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
9อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญวศ.วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
10ผศ.ศักดา พรหมเหมือนวศ.วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
11ผศ.พิษณุ ศรีธงชัยวศ.วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
12อาจารย์ปิยภัทร พ่วงศรีวศ.วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
13ผศ.กิตติพงศ์ ศรีอาหมัดวศ.วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าพลังงาน)
14ผศ.รัฐพงษ์ ชำไขโยวศ.วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าพลังงาน)
15รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโตวศ.วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
16ผศ.ดร.พัฒนา อินทนิวศ.วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ)
17อาจารย์วสันต์ อู่ยายโสมวศ.วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ)
18อาจารย์สุรศักดิ์ ธนูทองวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
19อาจารย์ปฏิภาณ อร่ามวานิชย์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
20รศ.ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
21อาจารย์ ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม