ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thai BISPA Day 2016 และ Post-Conference Workshop

Cover

ในปีนี้ ทางสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA) ได้กำหนดจัดงานประชุมประจำปี THAI BISPA Day 2016 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมในยุคดิจิตอล Innovative Business Incubation in Digital Era” ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ กรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเด่นของสมาชิกสมาคมฯ ประจำปีอีกด้วย

ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจนวัตกรรม พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลในเวทีโลก” และการเสวนาเกี่ยวกับช่องทางทางธุรกิจในยุคดิจิตอล รวมทั้งเทรนด์เกี่ยวกับ infographic จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนิทรรศการสินค้าของผู้ประกอบการและหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ

ซึ่งในปีนี้ยังมีการมอบรางวัล Thai-BISPA Awards ให้แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่มีผลงานดีเด่นและผู้ประกอบการ ที่มีศักยภัาพ เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ รวมถึงการเสนอรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวพัชรี พานิคม (ผู้ประสานงาน) โทร 0 2237 3222-4 ต่อ 101 โทรสาร 0 2237 3221 หรืออีเมล์ thaibispaday2016@gmail.com

และสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อเรื่อง Infographic for Business ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ กรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อทางสมาคมเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ info@thaibispa.or.th หรือ 0 2564 7000 (สัมมนาที่ค่าใช้จ่าย)

ขอสงวนสิทธิ์อาหารกลางวันเฉพาะหน่วยงานของสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยเท่านั้น”

8ae928af8f454ab2727bc6d04f38bae9

No comments.

Leave a Reply