ข้อมูลนักวิจัย

ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน สาขาวิชาสาขาความเชี่ยวชาญ
1ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม 1. Mass and heat transfer separation technology, Liquid membrane process and Separation teachnology
2ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์และระบบสารสนเทศ1. การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)
2. การประมวลผลภาพ (Image Processing)
3. ระบบควบคุมแบบฝังตัว (Embedded System)
4. ไอโอที (Internet of Thing)
5. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
6. การจำลองทางคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation)