นักวิจัย

ชื่อ-สกุลหลักสูตร/หน่วยงาน
ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล วท.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี