เอกสารเผยแพร่

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2563
 2. แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 3. แผนปฏิบัติราชการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 4. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิจัยและบริการวิชาการ (พ.ศ. 2561 – 2565)
 5. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานประจำปีสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

 1. คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
  จัดทำโดยนางสาวเนาวรัตน์ วงศ์พรมมา
 2. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักห้องสมุด
  จัดทำโดยสำนักห้องสมุด
 3. คู่มือการจัดประชุมและจดรายงานกาประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
  จัดทำโดยนางสาวญาณิศา ทองหมื่นไวย์
 4. คู่มือการปฏิบัติงาน
  จัดทำโดยนางสาวชุตินันท์ พึ่งเกตุ
 5. คู่มือการปฏิบัติงาน
  จัดทำโดยนายเวฬุ หงษ์ร่อน
 6. คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ
  จัดทำโดยนางธนพร นิ้วยะวงศ์
 7. คู่มือการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  จัดทำโดยนางสุจรรยา ใจเดช
 8. คู่มือการใช้งานประตูอัตโนมัติสำนักห้องสมุด
  จัดทำโดยวัชรินทร์ ทองมี
 9. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI
  จัดทำโดยนางสุจรรยา ใจเดช
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบบริหารงานสารบรรณ รับ – ส่งเอกสาร ของสำนักงานผู้บริหาร สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
  จัดทำโดยนางสาวญาณิศา ทองหมื่นไวย์

เอกสารการเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2564 ของ สกสว.

 1. 4 Platform
 2. (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์
 3. ขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณ
 4. นิยามศัพท์
 5. หัวข้อของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงาน
 6. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลแผนงาน
 7. คู่มือการลงทะเเบียนและการจัดทำแผนงาน-TIRAs
 8. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีจำนวนรวม 23 ฉบับ