เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติราชการ

 1. แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

 1. คู่มือการจัดประชุมและการจดรายงานการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
 2. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักห้องสมุด
 3. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
 4. คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายวารสารวิชาการ
 5. คู่มือการปฏิบัติงานนายเวฬุ หงษ์ร่อน
 6. คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ
 7. คู่มือการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 8. คู่มือการใช้งานประตูอัตโนมัติสำนักห้องสมุด

เอกสารการเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2564 ของ สกสว.

 1. 4 Platform
 2. (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์
 3. ขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณ
 4. นิยามศัพท์
 5. หัวข้อของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงาน
 6. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลแผนงาน
 7. คู่มือการลงทะเเบียนและการจัดทำแผนงาน-TIRAs
 8. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีจำนวนรวม 23 ฉบับ