โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2564

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 โครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 โครงการ
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 โครงการ

***ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ***