9.กลุ่มงานวิจัยอื่น ๆ Other

ลำดับความเชี่ยวชาญรายชื่อหน่วยงาน
1Psychometricอาจารย์หัตถพันธ์ วงชาลีกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
2Power Electronic & Machine Controlรศ.ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (การวัดและควบคุม)
3Circuites and Systemsผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ ฯ)
4Data Scienceอาจารย์ ดร.ธีรพงศ์ อรชร วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ ฯ)
5Trade and Businessอาจารย์ขัตติยา สุรารักษ์วท.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6Flow Simulation (CFD)อาจารย์วิริยะ บริสุทธิ์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7Finite Element Analysis (FEA)