8. กลุ่มวิจัยด้าน Social Sciences and Humanities

คำอธิบาย  งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษา/การเรียนการสอน ภาษา บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว/การโรงแรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับรายชื่อหน่วยงาน
1นางสาวจิตรตรา มีอุดมคติสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2นางสาวจุฑารัตน์ โถชัยสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3ผศ.ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
4อาจารย์ ดร.มงคล คำมูลกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
5อาจารย์กฤษดา ทาสุรินทร์กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (พลศึกษา)
6อาจารย์ว่าที่ร้อยเอก กรณภว์ กนกลภัสกุลกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (พลศึกษา)
7อาจารย์หัตถพันธ์ วงชาลีกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
8อาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
9อาจารย์กิตติพศ สุกใสกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
10อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษมกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
11ผศ.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
12นางสาววรัญญา ยิ้มประดิษฐ์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
13นางสาวสุวิมล สีทองดีวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
14นางสาววรรษมณ จิตพุทธิ์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
15นางสาวรัตนา พิชิตปรีชาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
16นางสาวกวิสรา เมธากวินโสภณศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
17นางสาวญาณิศา ทองหมื่นไวย์กองพัฒนานักศึกษา
18นางสาวสุจรรยา ใจเดชสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
19นางสาวจำลอง สมสวยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
20นางสาวเนาวรัตน์ วงศ์พรมมาสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
21นายเวฬุ หงษ์ร่อนสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
22นายวัชรินทร์ ทองมีสำนักวิจัยและบริการวิชาการ