7. กลุ่มวิจัยด้าน Information Technology, Computer System and Data Analytics

คำอธิบาย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ/การพัฒนา/การปรับปรุง/การทดสอบ/การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Big data และระบบทางสารสนเทศ ซอฟท์แวร์/ฮาร์ดแวร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับรายชื่อหน่วยงาน
1นางสาวจิตรตรา มีอุดมคติสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2นางสาวจุฑารัตน์ โถชัยสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำวท.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
4ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุลวท.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
5อาจารย์ศักดา สาครตานันท์วท.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
6อาจารย์วศิน ภิรมย์วท.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
7ผศ.อมร คุ้มทรัพย์ศิริวท.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
8อาจารย์ปิยะวัฒน์ ทองแก้ววท.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9อาจารย์สมโภชน์ วงษ์เขียดวท.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10อาจารย์ยุติ ฉัตรวรานนท์วท.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11อาจารย์ ดร.นฐิตา หวังโซ๊ะวท.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12อาจารย์ระพิน สุนทรวัฒน์วท.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13ผศ.สิริศร มิตรานนท์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ)
14รศ.ดร.สกล อุดมศิริวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ)
15ผศ.ธวัชชัย จิตต์สนธิ์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ)
16นายวัชรินทร์ ทองมีสำนักห้องสมุด สำนักวิจัยและบริการวิชาการ