4.กลุ่มวิจัยด้าน Power Generation and Electrical Discipline

คำอธิบาย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ/การผลิต/การพัฒนา/การทดสอบ/การประยุกต์ใช้ในระบบไฟฟ้ากำลัง (เช่น การออกแบบแบตเตอร์รี่ ออกแบบหม้อแปลง/วงจรทางไฟฟ้า) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับรายชื่อหน่วยงาน
1อาจารย์มัลลิกา ชัชวาลกิจกุลวท.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2รศ.ดร.บุญเรือง วังศิลาบัตรวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
3อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็งวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
4ผศ.ศักดา พรหมเหมือนวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
5ผศ.พิษณุ ศรีธงชัยวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
6อาจารย์สุรัตติกาล สุวรรณพรหมวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
7อาจารย์ปิยภัทร พ่วงศรีวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
8อาจารย์วสันต์ อู่ยายโสมวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ)
9อาจารย์จันทร์ อัญญะโพธิ์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ)
10อาจารย์ปฏิภาณ อร่ามวาณิชย์วศ.สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์