3.กลุ่มวิจัยด้าน Material Science and Material Technology

คำอธิบาย    งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ/การสังเคราะห์/การวิเคราะห์/การทดสอบ/การพัฒนา/ การประยุกต์ใช้วัสดุ ทั้งวัสดุที่เป็นอินทรีย์/อนินทรีย์/วัสดุชีวภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับรายชื่อหน่วยงาน
1ผศ.ดร.ปิยะมาศ ไชยนอกกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
2ผศ.มกร ลักขณาวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3ผศ.ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุลวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4อาจารย์สุรชัย จึงจตุพรชัยวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5อาจารย์กวินทร์ จิวสุวรรณวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6ผศ.ดร.เสรสรร ไชยจิตต์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
7อาจารย์สุรงค์กร เพชรรัตน์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
8อาจารย์มนัส ศรีสวัสดิ์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
9อาจารย์ฤทธิชัย สังฆทิพย์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
10ผศ.พิทักษ์ พนาวันวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
11อาจารย์อรรถกร จันทร์ชนะวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
12ผศ.ดร.เพียงพิศ กลิ่นหรั่นวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
13อาจารย์ ดร.ธงชัย กลิ่นหรั่นวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
14อาจารย์มัลลิกา ชัชวาลกิจกุลวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
15นายภคิน รัตนอุดมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์