2.กลุ่มวิจัยด้าน Manufacturing and Process Design

คำอธิบาย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนากระบวนการ/ขั้นตอนการผลิต/อุปกรณ์/เครื่องจักรอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับรายชื่อหน่วยงาน
1อาจารย์วิรัลพัชร พรหมจรรย์วท.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2อาจารย์กัญจนา สุขเสริมวท.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3อาจารย์ระพิน สุนทรวัฒน์วท.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4อาจารย์ฉัตรชัย เปล่งสะอาดวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์
6อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์
7ผศ.วิฑูรย์ อบรมวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
8ผศ.พิทักษ์ พนาวันวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
9อาจารย์ฤทธิชัย สังฆทิพย์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
10อาจารย์อรรถกร จันทร์ชนะวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
11นายภคิน รัตนอุดมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์