1. กลุ่มวิจัยด้าน Automatic and Control System

คำอธิบาย        งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา และประยุกต์ใช้ระบบควบคุม ระบบอัตโนมัติ เซนเซอร์ สัญญาณสื่อสาร วงจรไฟฟ้า แบบจำลองต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับรายชื่อหน่วยงาน
1ผศ.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
2รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโตวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3ผศ.รัฐพงษ์ ขำไชโยวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าพลังงาน)
4ผศ.กิตติพงศ์ ศรีอาหมัดวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าพลังงาน)
5อาจารย์สุรศักดิ์ ธนูทองวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
6ผศ.จรัสศรี เสือทับทิมวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
7อาจารย์ภานุรุจ ยะเรือนวศ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
8ผศ.สิริศร มิตรานนท์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
9อาจารย์สุรศักดิ์ เกิดผลวศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10รศ.ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์วศ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม