กฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ.รายการ มีผลบังคับใช้ การใช้งาน
2562 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 12 มิ.ย.62 ปัจจุบัน
2556 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 1 ต.ค.56ปัจจุบัน
2550 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 20 มิ.ย.50 ปัจจุบัน
2549 กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงศึกษาธิการ 27 พ.ย.49 ปัจจุบัน
2547 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน20 ธ.ค.47ปัจจุบัน
2556ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 1 ต.ค.56ยกเลิก