ประกาศ

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พ.ศ.รายการมีผลบังคับใช้การใช้งาน
2563 นโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 16 ก.ย.63 ปัจจุบัน
2563 นโยบายการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 มี.ค.63ปัจจุบัน
2558 การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 30 เม.ย.58 ปัจจุบัน
2554นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 16 ก.ย.54ปัจจุบัน
2554 จรรยาบรรณานักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 25 พ.ค.54 ปัจจุบัน
2559การจัดสรรค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
และเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2559
16 พ.ค.59ปัจจุบัน
ประกาศสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
พ.ศ.รายการมีผลบังคับใช้การใช้งา
2562ขั้นตอนการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม17 ม.ค.62ปัจจุบัน