ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ลำดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ
2ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์