ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ลำดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1ดร.ศักดิ์ศรี รักไทย
2ดร.ณัฐกร อินทรวิชะ