ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ลำดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1ดร.ประยูร สุรินทร์อาจารย์สุเนตร มูลทา
2อาจารย์ก่อสุชน ศาตะโยธิน
3อาจารย์พิทักษ์ พนาวัน