ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

ลำดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1อาจารย์วิฑูรย์ อบรม