ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ลำดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์ ดร.เพียงพิศ กลิ่นหรั่น
2ดร.ณัฐญา คุ้มทรัพย์