ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมมาตรวิทยา

ลำดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์อาจารย์ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์
2อาจารย์จรัสศรี เสือทับทิม
3อาจารย์ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์