ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับ

ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ดร.ประสิทธิ์ นางทิน
2ดร.สันติ หวังนิพพานโตดร.พัฒนา อินทนิ
3ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์อาจารย์ธวัชชัย จิตต์สนธิ์
4อาจารย์บุญเรือง วังศิลาบัตรอาจารย์สิริศร มิตรานนท์
5ดร.สกล อุดมศิริดร.ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ
6ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์อาจารย์พิษณุ ศรีธงชัย
7 อาจารย์กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด
8 อาจารย์รัฐพงษ์ ชำไชโย
9 อาจารย์ศักดา พรหมเหมือน