รับข้อเสนอ

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักวิจัยและบริการวิชาการขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสามารถขอแบบฟอร์มขอเสนอโครงการบริการวิชาการ ได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

project-management

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม โดยสามารถส่งข้อเสนอมายังสำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557