Python สำหรับงาน data science data visualization และ machine learning

เลขทะเบียน 65100018,ฉ.1 65100019,ฉ.2 65100020,ฉ.3 ISBN   ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT Call Number QA 76.73.P98 อ334พ 2564 ชื่อผู้แต่ง อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ ชื่อเรื่อง Python สำหรับงาน

Read more

แนวความคิดและหลักกฎหมายว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

เลขทะเบียน 65100007 ISBN 9789742038502 ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT ภาษา tha Call Number KPT 4610 ส781น 2564 ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล ชื่อเรื่อง แนวความคิดและหลักกฎหมายว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา

Read more

ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล

เลขทะเบียน 63100035,ฉ.1 63100036,ฉ.2 63100037,ฉ.3 ISBN 9786160834679 ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT Call Number TJ 1185 บ471ร 2562 ชื่อผู้แต่ง บุญธรรม ภัทราจารุกุล ชื่อเรื่อง ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล / บุญธรรม

Read more

ตัดต่องานภาพยนตร์ ใส่เอฟเฟ็กต์และโมชันภาพกราฟิก Premiere Pro & After Effects CC 2018 ฉบับสมบรูณ์

เลขทะเบียน 63100050 ISBN 9786162624995 ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT Call Number TR 899 ต277 2562 ชื่อเรื่อง ตัดต่องานภาพยนตร์ ใส่เอฟเฟ็กต์และโมชันภาพกราฟิก Premiere Pro &

Read more