การรับบริจาคหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ

การรับบริจาคหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ
ของฝ่ายห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริจาคได้มีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรที่เป็นประโยชน์สำหรับการให้บริการของห้องสมุด
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับและส่งมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ แก่บุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับบุคคลในสังคม
4. เพื่อสร้างคุณค่าให้กับหนังสือและสื่อการศึกษาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอีกแหล่งหนึ่ง

การบริหารจัดการหนังสือที่บริจาค
1. นำออกให้บริการที่ฝ่ายห้องสมุด หากพิจารณาแล้วเนื้อหามีความเนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน และการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ ไม่ขัดต่อกฏหมาย ไม่มีความรุนแรง หรือมีเนื้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในสังคม และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
2. บริจาคต่อกับหน่วยงานอื่นภายในสถาบันและนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการอ่านในสังคม กรณีทรัพยากรที่บริจาคเนื้อหาไม่สอดคล้องกับระเบียบการรับบริจาค