ระเบียบการบริจาค

ระเบียบการบริจาค

1. รับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทุกประเภท อาทิ หนังสือ ตำราวิชาการ วิจัย ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์  หนังสือเสริมทักษะต่างๆ   วรรณกรรมเยาวชน นิทาน หนังสือภาพ นวนิยาย เรื่องสั้น โดย

    – ด้านกายภาพ ตัวเล่มมีสภาพดี ไม่เป็นฉบับถ่ายสำเนา และตัวเล่มไม่มีรอยขีดเขียน กระดาษสภาพดี ไม่ขึ้นรา

    – ด้านเนื้อหา ความทันสมัยของสิ่งพิมพ์ สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักห้องสมุด โดยดูจากอายุของการพิมพ์ตามตารางด้านล่าง

      – หนังสือ   เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน และการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ ไม่ขัดต่อกฏหมาย ไม่มีความรุนแรง หรือมีเนื้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในสังคม

      – วารสาร   รับบริจาคเฉพาะวารสารวิชาการ (Scholarly Journal) ที่มีอายุปีพิมพ์ถัดจากปีจากปัจจุบันย้อนหลังไปไม่เกิน 5 ปี จำนวนฉบับครบถ้วนทุกฉบับ  (number) 

      – สื่อโสตทัศนวัสดุ รับบริจาคเฉพาะดีวีดี/ซีดี โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับหนังสือ

จำนวนและตารางอายุสิ่งพิมพ์และทรัพยากรสารสนเทศ

 ประเภททรัพยากร  (ไทย/อังกฤษ) จำนวนที่ฝ่ายห้องสมุด นำออกให้บริการ * ความทันสมัยของเนื้อหา
หนังสือ ตำราวิชาการ   3 เล่ม ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 
วิจัย   3 เล่ม ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 
หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน หรือภูมิภาคประเทศ   2 เล่ม ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
วิทยานิพนธ์ 2 เล่ม ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
หนังสืออ่านเสริมทักษะ /การใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษา  2 เล่ม ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
หนังสือครบรอบหน่วยงาน หน่วยงานหรือองค์กร 1 เล่ม ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
รายงานประจำปีของหน่วยงาน กระทรวง กรม กอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 เล่ม รับเฉพาะปีปัจจุบัน
นวนิยาย เรื่องสั้น 1 เล่ม ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี
หนังสือธรรมะ 1 เล่ม  ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 3  ปี
สิ่งพิมพ์ของคณะ/หน่วยงานภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมววัน 3 เล่ม ไม่กำหนดปีพิมพ์

*** หากบริจาคมากกว่าจำนวนที่ฝ่ายห้องสมุดนำออกให้บริการ ฝ่ายห้องสมุดจะนำไปบริจาคต่อกับแหล่งเรียนรู้ที่หน่วยงานอื่นต่อไป


2.  ไม่รับบริจาค หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพชำรุด กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขาด บวม หรือขึ้นรา   จนไม่สามารถใช้งานได้ มีรอยการขีดเขียน จดบันทึก เน้นข้อความ และเอกสารทำสำเนา และอื่นๆ ที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อ 1

“หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่นำมาบริจาคให้ฝ่ายห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันแล้ว ถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาดำเนินการ ของฝ่ายห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถือเป็นที่สิ้นสุด”