วิธีการเข้าใช้บริการฝ่ายห้องสมุดผ่านประตูทางเข้า – ออกอัตโนมัติ

วิธีการเข้าใช้บริการฝ่ายห้องสมุดผ่านประตูทางเข้า – ออกอัตโนมัติมี 3 วิธีได้แก่

1. ใช้บัตรแรบบิท

2. ใช้บัตรนักศึกษา

3. ใช้ QR Code

ขอขอบคุณเสียงจาก : คุณภาณุภักดิ ศรีพงษ์วิวัฒน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ฝ่ายห้องสมุดที่ research.pit.ac.th/lib หรือ Facebook ที่ www.facebook.com/pitlibrary หรือสอบถามเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ณ จุดบริการยืม-คืน ฝ่ายห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันยินดีให้บริการ