วีดีโอการอบรมฐานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปี 2566

วีดีโอการอบรมฐานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปี 2567 https://drive.google.com/file/d/1qhY7cDNgv6V7PKeKhij2-4Ecrw9VFLGp/view?usp=sharinghttps://youtu.be/sVod56jhmxg 1. ACM 2. IEEE https://youtu.be/JxcLcpVsQWAhttps://youtu.be/mwrcqpAjX14 3. ACS 4. Springer

Read more

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Read more

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Read more

สำนักห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read more

บริการของฝ่ายห้องสมุด

1. บริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด เป็นบริการที่จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ มุมอ่าน และ ห้องค้นคว้าเพื่อการอ่าน รวมทั้งบริการเครือข่ายไร้สาย 2. บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการช่วยค้นหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 4. บริการถ่ายสำเนาเอกสาร                      ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลการค้นสารสนเทศและต้องการเอกสาร โดยใช้แบบคำขอใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสาร

Read more

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

การเข้าใช้บริการห้องสมุด ผู้ใช้และผู้ยืมต้องปฏิบัติ ดังนี้ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย แสดงบัตรประจำตัว หรือบัตรสมาชิกทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด ฝากกระเป๋าหรือเอกสารไว้ ณ บริเวณที่ห้องสมุดจัดไว้ให้ ยินยอมให้บรรณารักษ์ ตรวจหนังสือ เอกสาร สิ่งของ หรือกระเป๋า เมื่อเข้าและออกจากห้องสมุด รับผิดชอบต่อทรัพย์สินมีค่าที่นำเข้าห้องสมุดด้วยตนเอง หากเกิดการสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

Read more