โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ลิงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/MQNBdMBPorrnjJXaA แสกนเพื่อลงทะเบียนออนไลน์

Read more

คู่มือการใช้ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยสัญญาณ RFID

คู่มือการใช้ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยสัญญาณ RFID เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการดำเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย การใช้ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยสัญญาณ RFID คุณลักษณ์ของประตู และวิธีการปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแนวทางสร้างความเข้าใจในการใช้งานประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยสัญญาณ RFID ดังนั้น สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงได้จัดทำคู่มือการใช้ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยสัญญาณ RFID ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้บรรลุวัตถุประสงค์สืบไป

Read more