บุคลากรสำนักห้องสมุด

นางสาวจำลอง สมสวย
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
หัวหน้าสำนักห้องสมุด
นางสาวเนาวรัตน์ วงศ์พรมมา
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
(ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ)
นายวัชรินท์ ทองมี
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ