บุคลากรฝ่ายห้องสมุด

นางสาวจำลอง สมสวย
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
นางสาวอารีย์ เมฆสอาด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป