บุคลากรฝ่ายห้องสมุด

นางสาวจำลอง สมสวย
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
นายวชิรานนท์ วงศ์พรมมา
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ