คู่มือปฏิบัติงานสำนักห้องสมุด

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักห้องสมุด ปรับปรุง ครั้งที่ 2 คู่มือปฏิบัติงานสำนักห้องสมุด คู่มือการใช้งานประตูอัตโนมัติสำนักห้องสมุด มือการใช้ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยสัญญาณ RFID

Read more

คู่มือการใช้ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยสัญญาณ RFID

คู่มือการใช้ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยสัญญาณ RFID เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการดำเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย การใช้ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยสัญญาณ RFID คุณลักษณ์ของประตู และวิธีการปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแนวทางสร้างความเข้าใจในการใช้งานประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยสัญญาณ RFID ดังนั้น สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงได้จัดทำคู่มือการใช้ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยสัญญาณ RFID ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้บรรลุวัตถุประสงค์สืบไป

Read more

คู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุด

คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการดาเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานสำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วยโครงสร้างการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรห้องสมุด ขั้นตอนระบบงาน และวิธีการปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแนวทางสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ (บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด) ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ดังนั้น สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุด ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้บรรลุวัตถุประสงค์สืบไป

Read more