ช่องทางการบริจาค

ช่องทางการบริจาค

    ผู้บริจาคสามารถแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.research.pit.ac.th/lib/

    และบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
          1. มาด้วยตนเอง ติดต่อได้ทุกเคาน์เตอร์บริการ ของฝ่ายห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และตรวจสอบการแจ้งข้อมูลในเว็บไซต์
          2. ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ดังนี้ (ได้ทั้งเป็นพัสดุส่วนบุคคล หรือหนังสือนำส่งของส่วนราชการ) ฝ่ายห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330     

** กรณีบริจาคจำนวนมาก ** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. 021049099ต่อ 1440 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)