ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

การเข้าใช้บริการห้องสมุด ผู้ใช้และผู้ยืมต้องปฏิบัติ ดังนี้

 1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
 2. แสดงบัตรประจำตัว หรือบัตรสมาชิกทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด
 3. ฝากกระเป๋าหรือเอกสารไว้ ณ บริเวณที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
 4. ยินยอมให้บรรณารักษ์ ตรวจหนังสือ เอกสาร สิ่งของ หรือกระเป๋า เมื่อเข้าและออกจากห้องสมุด
 5. รับผิดชอบต่อทรัพย์สินมีค่าที่นำเข้าห้องสมุดด้วยตนเอง หากเกิดการสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. เมื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศเสร็จสิ้น ให้นำไปวางบนชั้นพักหนังสือที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
 7. ไม่ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
 8. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้าในห้องสมุด
 9. ไม่สูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติดใด ๆ ในห้องสมุด
 10. ไม่ขีดเขียน ตัด ฉีก หรือทำลายทรัพย์สินทุกประเภทของห้องสมุด หรือนำทรัพยากรสารสนเทศหรือทรัพย์สินออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต หากกระทำการดังกล่าวสถาบันถือเป็นความผิดอาญาและดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
 11. ไม่เล่นการพนันทุกประเภทในห้องสมุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *