ขั้นตอนเข้าใช้งาน E-Books

1. เข้าเว็บไซต์สำนักห้องสมุด หรือเว็บ OPAC ของสำนักห้องสมุด เว็บไซต์สำนักห้องสมุด เว็บ OPAC ของสำนักห้องสมุด 2. เลือกหัวข้อ E-Book/ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเลือกหนังสือ E-Book ที่ต้องการ เลือกหัวข้อ E-Book ในหน้าเว็บไซต์สำนักห้องสมุด เลือกฐานข้อมูล

Read more