โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *