บริการของฝ่ายห้องสมุด

1. บริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด

เป็นบริการที่จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ มุมอ่าน และ ห้องค้นคว้าเพื่อการอ่าน รวมทั้งบริการเครือข่ายไร้สาย

2. บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

การให้บริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

เป็นบริการช่วยค้นหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ

4. บริการถ่ายสำเนาเอกสาร                     

ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลการค้นสารสนเทศและต้องการเอกสาร โดยใช้แบบคำขอใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสาร

5. บริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

แนะนำการค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) การค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

6) บริการสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษาและบันเทิง

เป็นบริการห้องโสตทัศน์ให้กับผู้ใช้สำหรับใช้เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ

7. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให้

8. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ห้องสมุดได้ดำเนินการจัดซื้อ E-Book (PDF)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *