โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ลิงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/MQNBdMBPorrnjJXaA

แสกนเพื่อลงทะเบียนออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *