ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการสำนักห้องสมุด

1) “ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล” : ขอให้นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรทุกคน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ณ จุดบริการ ด้านหน้าประตูทางเข้าสำนักห้องสมุด

2) “สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า” : นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ สำนักห้องสมุด

3) “ไม่ใกล้ชิดกันในระยะ 1 – 2 เมตร ” : นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรควรไม่นั่งใกล้ชิดกันในระยะ 1 – 2 เมตร หรือนั่งตามที่สำนักห้องสมุด

4) “งดการเข้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการโดยเด็ดขาด หากมีอาการป่วย” : นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ไอจามบ่อย ขอให้งดการเข้า สำนักห้องสมุด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *