บริการของสำนักห้องสมุด

1. บริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด เป็นบริการที่จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ มุมอ่าน และ ห้องค้นคว้าเพื่อการอ่าน รวมทั้งบริการเครือข่ายไร้สาย 2. บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการช่วยค้นหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 4. บริการถ่ายสำเนาเอกสาร                      ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลการค้นสารสนเทศและต้องการเอกสาร โดยใช้แบบคำขอใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสาร

Read more

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

การเข้าใช้บริการห้องสมุด ผู้ใช้และผู้ยืมต้องปฏิบัติ ดังนี้ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย แสดงบัตรประจำตัว หรือบัตรสมาชิกทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด ฝากกระเป๋าหรือเอกสารไว้ ณ บริเวณที่ห้องสมุดจัดไว้ให้ ยินยอมให้บรรณารักษ์ ตรวจหนังสือ เอกสาร สิ่งของ หรือกระเป๋า เมื่อเข้าและออกจากห้องสมุด รับผิดชอบต่อทรัพย์สินมีค่าที่นำเข้าห้องสมุดด้วยตนเอง หากเกิดการสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

Read more