คู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุด

คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการดาเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานสำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วยโครงสร้างการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรห้องสมุด ขั้นตอนระบบงาน และวิธีการปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแนวทางสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ (บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด) ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ดังนั้น สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุด ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้บรรลุวัตถุประสงค์สืบไป

Read more

มุมบริการ ภายในสำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

1. บริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด เป็นบริการที่จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ มุมอ่าน และ ห้องค้นคว้าเพื่อการอ่าน รวมทั้งบริการเครือข่ายไร้สาย 2. บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ    การให้บริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศของสำนักห้องสมุด บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการช่วยค้นหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ บริการถ่ายสำเนาเอกสาร ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลการค้นสารสนเทศและต้องการเอกสาร โดยใช้แบบคำขอใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสาร บริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

Read more