งานเสวนา “ทิศทางและความต้องการบุคลากรในการซ่อมบำรุงอากาศยาน”