กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)

ด้วยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำจุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *