ข่าวประชาสัมพันธ์

การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาและวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ       การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) เพื่อให้บริการวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอ้างอิงกับ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน สำหรับในปีะงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลฯ ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database)เพื่อให้บริการใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 10… more »

ทุนวิจัยและงานวิจัย 2016-09-21_085032

ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ poster

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “สัมมนาเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนปทุมวัน สู่องค์กรนวัตกรรม” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “สัมมนาเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนปทุมวัน สู่องค์กรนวัตกรรม” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ในวันเสาร์ที่ 20 และ วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ Cover

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thai BISPA Day 2016 และ Post-Conference Workshop

ในปีนี้ ทางสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA) ได้กำหนดจัดงานประชุมประจำปี THAI BISPA Day 2016 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมในยุคดิจิตอล Innovative Business Incubation in Digital Era” ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอโนมา… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน “การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4”

ประกาศทุนวิจัย กองทุน สทป.4-2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3

ประกาศทุนฯ กองทุนวิจัย สทป. 2559 ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของบุคลการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อาศัยอำนาจตามข้อ 11(2)ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 จึงประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน จึงประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเตรียมผลงานวิจัย จัดแสดงในงานนวัตกรรม ณ อาคารวิศววัฒน์ โดยมีกำหนดการดังนี้ 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 2. ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2558… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ…ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น และสำหรับปีงบประมาณ 2560 นี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้กำหนดลักษณะโครงการวิจัย และรายละเอียดต่าง ๆ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ หรือ download ได้ที่ http://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1012 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอขอรับทุนโครงการวิจัย ผ่านสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 กันยายน 2558 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ Autistic Road Map

เสวนา เรื่อง “ออทิสติกโรดแมบ (Autistic Road Map)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา การขับเคลื่อนแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกสู่ การปฏิบัติ หรือ ออทิสติกโรดแมบ (Autistic Road Map) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา และปาฐกถาพิเศษ “นวัตกรรมไทยกับการพัฒนาสังคมออทิสติก” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ regisexpo58

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558 ในหัวข้อ “วิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยื่น” สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ได้ที่ http://www.nrct.go.th/th/register.aspx