ข่าวประชาสัมพันธ์ 591206-2

ขอชเฺญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560

                                   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคลากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนเพื่อพิจารณษเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/Alumni/data/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD60.pdf กรุณาส่งแบบฟอร์มพร้อมมภาพถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คุณพรทิพย์ พูนสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-12-06_141459

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ วจ. 05-01-02 (update 15 ม.ค. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ foooter_img-bg-1024x577-11111111-22

การรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ปี 2561

             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏฺบัติงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในกรพัฒนาประเทศ และต่อยอดผลจากการไปร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวิจัยที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางจากกรณตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best price) เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์              หากหน่วยงานใดประสงค์จะขอเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ปี… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ minimalwallpapers1-66-8

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

                              ด้วย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 เพื่อสนุบสนุนปละกระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้แสดงแนวคิดและความสามารในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา อาชีวศึกษา   *หมดเขตการรับสมัครในระดับมัธยมศึกษา เเละอุดมศึกษา ในวันที่… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ trf_industry

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

                        ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5 ส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560 ทาง… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ bannernewicbir-1

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)

                        ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)  วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนำเสนอผลงานท่านละ 3000 บาท อัตรานักศึกษา 1500 บาท (รวม… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-09-27_101729

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เรื่อง ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ whitekpi-2

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8

                 “หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” เป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องการความเข้าใจต่อความท้าทายต่าง ๆ ของไทยในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจการเมืองโลก และยังมีเป้าหมายสำคัญคือการตั้งคำถามว่า ในกรอบของประชาคมอาเซียนนั้นประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไร และมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ประเทศไทยจะเข้าไปสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนในลักษณะที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ทั้งไทยและประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและมีพลวัตไปด้วยกัน เป้าหมายเหล่านี้นำไปสู่ประเด็นสำคัญ ๆ หลายประการ เช่น เรื่องของนโยบาย ภาวะการเป็นผู้นำของไทยในบริบทอาเซียน การที่ไทยจะสามารถผลักดันนโยบายต่าง ๆ และการทูตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งของไทยและอาเซียนในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม       … more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ z

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

                           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน    การวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560 เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2335/——-2561.aspx#.WYF8xBWLTIU… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ logo-recovered

โครงการทบทวนการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

                 ขอเชิญอบรมเรื่อง “การทบทวนการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการอบรมเรื่อง “การทบทวนการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” ในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัยเพื่ออ้างอิงที่ไม่ใช่การคัดลอกให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเขียนรายงาน โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ท่านละ 3,200 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้… more »